Giáo án Steam Mầm non - Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước

l.. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ mô tả được sự quan trọng của nước, liệt kê được các trạng thái của nước.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn vận động tỉnh qua hoạt động lắp ráp vòng tuần hoàn của nước.
II. Tổ chức hoạt động:
pdf 4 trang Thanh Tú 16/02/2023 227343
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Mầm non - Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_steam_mam_non_chu_de_hien_tuong_tu_nhien_de_tai_vong.pdf

Nội dung text: Giáo án Steam Mầm non - Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước

  1. Dành cho tr 3 6 tu i Ch : Hi ng t nhiên tài: Vòng tu n hoàn c c I. M êu c u: 1. Ki n th c: - Tr mô t c s quan tr ng c c, li c các tr ng thái c a c. 2. K - Rèn k quan sát, ghi nh có ch nh. - Rèn v ng tinh qua ho ng l p ráp vòng tu n hoàn c c. II. T ch c ho ng: Ho ng c a giáo viên Ho ng c a h c sinh Thi t b dùng Ho ng 1: Xem video và trò chuy n (Th i gian: 7 phút) - Cô cho tr xem video v vòng - Tr xem video. - Video v vòng tu n hoàn c c. tu n hoàn c a c. - Vòng tu n hoàn c c b u - Tr tr l i câu h i. t - M t tr u khi n vòng tu n hoàn c c b ng cách nào? - Dòng khí b c - G p nhi th c b thành gì? - Mây g p u gì t - c quan tr i v i và các sinh v t trên t? Ho ng 2: Trò (Th i gian: 15 phút)
  2. Ho ng c a giáo viên Ho ng c a h c sinh Thi t b dùng Cô gi i thi - Bé l ng nghe. - Gi y A4, màu sáp. - Bé tr l i câu h i. - Cô chia l p làm 2 i. M i 5 b n n - M i b t i c a mình. - M i x p thành m t hàng d c u hàng). Khi nghe hi u l nh c a cô, các b u hàng ch y lên ng ng i v ng d n, sau khi ng ng i v t bé s th c hi n bài t p c ch y v ch m vào tay b ng u hàng, b n thân s xu ng cu i ng. Các b u hàng s ti p t i khi hoàn thành nhi m v . K t thúc 1 b n nh i nào hoàn thành xong s giành chi n th ng. - Bài t p 1: Bé hãy ch n bi ng thích h t vào kho ng tr ng gi . - Bài t p 2: Tìm và n i hình nh phù h p. - Bài t p 3: Làm s c. - Cô m nh c không l i cho tr b t
  3. Ho ng c a giáo viên Ho ng c a h c sinh Thi t b dùng Ho ng 2: Bé v (Th i gian: 15 phút) - Cô m i thêm nh ng chi ti t còn - L ng nghe. - Tranh vòng tu n thi u trong vòng tu n hoàn c a hoàn c c c nhé! còn thi u các chi - B c tranh c a cô còn thi u chi ti t ti t. nào? - Con v m t tr nào? - Con v gi nào? - Tr v . - Khi v xong con nh tô thêm màu s c trang trí cho p nhé!
  4. Ho ng c a giáo viên Ho ng c a h c sinh Thi t b dùng - Cô cho tr l y nguyên li u v bàn th c hi n. - Cô m nh c không l i trong khi tr th c hi n. Ho ng (Th i gian: 25 phút) - Cô có s n mô hình vòng tu n - L ng nghe. - Stem Wall, mô hoàn c u hình vòng tu n m t s chi ti t. hoàn c c. - Yêu c u bé tìm chi ti t còn thi u c a mô hình. - V y bé hãy giúp cô ráp thêm nh ng chi ti t còn thi u vào mô hình nhé! - Cô m nh c không l i trong khi tr th c hi n.